Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MKS SYGNAŁ LUBLIN

§ 1.Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie:

1. Klub – oznacza Stowarzyszenie MKS „Sygnał” Lublin z siedzibą w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 3,
2. Autoryzowane rozgrywki – oznaczają wszelkie spotkania piłkarskie, niezależnie od ich długości oraz liczby zawodników w nich uczestniczących, organizowane przez Klub, organizowane przy współpracy z Klubem, organizowane przez uprawnione organy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Powyższe obejmuje także mecze międzynarodowe oraz mecze towarzyskie, jak również turnieje międzynarodowe oraz turnieje towarzyskie,
3. Trener koordynator – oznacza osobę wyznaczoną przez Zarząd MKS „Sygnał” Lublin, do koordynowania szkolenia w MKS „Sygnał” Lublin,
4. Opiekun – oznacza osobę sprawującą ochronę nad interesami osobistymi i majątkowymi Uczestnika Klubu. Pojęcie to obejmuje rodziców Uczestników lub opiekunów prawnych,
5. Regulamin – oznacza niniejszym regulamin Klubu,
6. Składka – oznacza ponoszoną przez okres 11 miesięcy w roku (sezon), przez Uczestników Klubu, miesięczną opłatę wyznaczoną przez Klub tytułem zwrotu części kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem Klubu oraz szkoleniem Uczestników Klubu,
7. Opłata renowacyjna – oznacza jednorazową opłatę ponoszoną w miesiącu lipcu przeznaczoną w całości na renowację boisk treningowych,
8. Sztab szkoleniowy – oznacza cały personel techniczny, medyczny oraz szkoleniowy odpowiedzialny za rozwój Uczestników Klubu, podlegający Zarządowi MKS „Sygnał” Lublin,
9. Uczestnik Klubu – oznacza osobę uczestniczącą w szkoleniu organizowanym przez Klub, niezależnie od wieku, grupy zawodniczej, płci. Uczestnik znajduje się pod opieką Sztabu szkoleniowego i reprezentuje Klub podczas Autoryzowanych rozgrywek,
10. Deklaracja klubowa – porozumienie pomiędzy Klubem a Opiekunem dotycząca m.in. uczestnictwa Uczestnika w zajęciach organizowanych przez Klub oraz obowiązku ponoszenia przez Opiekuna Składek.

§ 2. Zasady ogólne

1. Do uczestniczenia w Klubie dopuszczony może zostać każdy, kto pozytywnie przeszedł rekrutację sportową.
2. Osobami odpowiedzialnymi za obiektywną ocenę potencjału dziecka/zawodnika jest Sztab szkoleniowy. Głos decydujący należy do trenera prowadzącego rocznik i Trenera Koordynatora oraz Zarządu MKS „Sygnał” Lublin.
3. Warunkiem gry w Klubie jest brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału
w zajęciach organizowanych przez Klub.
4. Zajęcia w Klubie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Uczestników ponoszą Opiekunowie.
5. Decyzją Sztabu Szkoleniowego uczestnik może zostać przeniesiony do innego zespołu w ramach Klubu. W przypadku rozbieżności stanowisk wewnątrz Sztabu Szkoleniowego decydujący głos ma Trener Koordynator i Zarząd MKS „Sygnał” Lublin.
6. Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia w Klubie po wypełnieniu i podpisaniu przez Opiekuna Deklaracji Klubowej.
7. Klub upoważniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników oraz Opiekunów w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji Klubu, na warunkach określonych przepisami prawa.

8. Treningi w Klubie odbywają się regularnie przez 11 miesięcy (lipiec bez treningów) z wyłączeniem przerwy świąteczno-noworocznej (20.12-08.01)

§ 3.Prawa i obowiązki Uczestników Klubu

1. Podstawowym obowiązkiem Uczestników Klubu jest godne reprezentowanie barw Klubowych MKS „Sygnał” Lublin. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do treningów i Autoryzowanych Rozgrywek, ale obejmuje także życie codzienne Uczestników Klubu.
2. Uczestnicy Klubu zobowiązują się do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych.
3. W trakcie treningów oraz Autoryzowanych Rozgrywek Uczestnik Klubu winien szanować kolegów z zespołu, pracowników Klubu, boiskowych rywali oraz sędziów.
4. Każdy Uczestnik Klubu powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać Sztabowi Szkoleniowemu.
5. Uczestnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, w tym elektronicznych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych niedozwolonych prawem używek, w tym środków odurzających lub substancji psychotropowych.
6. Uczestnicy Klubu dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. W tym celu do każdych zajęć mają odpowiednio przygotowany (tj. schludny oraz czysty) sprzęt treningowy zgodny z wymogami Klubu, a po każdym treningu i Autoryzowanych Rozgrywkach (jeżeli warunki pozwolą) biorą prysznic.
7. W treningach Klubu oraz Autoryzowanych Rozgrywkach brać udział mogą tylko Uczestnicy Klubu posiadający aktualne badania lekarskie uprawniające do gry w piłkę nożną (poświadczone przez lekarza medycyny sportowej) oraz zgodę Opiekunów. Badania lekarskie winny być aktualizowane co rok lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba, w tym zwłaszcza, gdy obowiązek taki wynika z właściwych w tym zakresie przepisów gry w piłkę nożną.
8. Uczestnicy Klubu zobowiązani są przebywać w szatni i być przygotowani do zajęć najpóźniej na 15 minut przed treningiem oraz na 60 minut przed rozpoczęciem meczu w ramach Autoryzowanych Rozgrywek.
9. Decyzja o powołaniu zawodnika na zawody należy wyłącznie do trenera prowadzącego rocznik. Powołanie na zawody otrzymuje zawodnik, który spełnia następujące kryteria:
– systematycznie uczęszcza na treningi,
– wykazuje zaangażowanie podczas treningów,
– w zachowaniu zawodnika nie obserwuje się niewłaściwego stosunku do innych zawodników
i trenerów,
– nie zalega z opłacaniem Składek.

10. Uczestnicy Klubu zobowiązani są do pomocy Sztabowi Szkoleniowemu przed, w trakcie i po treningu podczas rozstawiania i składania sprzętu oraz poszanowania sprzętu sportowego oraz jego zwrotu w przypadku istnienia takiego obowiązku a także dbanie o porządek w pomieszczeniach klubowych.
11. Zawodnik zawsze ma prawo zgłosić się ze swoimi problemami, a trener ma obowiązek zrobić co może, aby udzielić pomocy.
12. Trener rocznika w ciągu sezonu poddaje zawodników ocenie z czynionych przez nich postępów. Wyniki selekcji zostają przedstawione podczas spotkań z rodzicami.
13. Uczestnicy Klubu oraz / lub ich Opiekunowie zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne Sztabowi Szkoleniowemu.
14. Uczestnicy klubu podczas treningów i Autoryzowanych Rozgrywek powinni regularnie nawadniać organizm, używając w tym celu jedynie niegazowanej wody mineralnej.
15. Podczas treningów i Autoryzowanych Rozgrywek Uczestnicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń Sztabu Szkoleniowego.
16. W czasie wolnym zawodnik powinien możliwie często doskonalić umiejętności i elementy piłkarskie poznane na treningu.
17. Sprzęt, który Uczestnik Klubu otrzymuje od MKS „Sygnał” Lublin, jest własnością MKS „Sygnał” Lublin i należy go szanować. Po zakończeniu reprezentacji MKS „Sygnał” Lublin i zakończeniu uczestnictwa w ramach Klubu, sprzęt należy zwrócić Sztabowi Szkoleniowemu – z wyjątkiem sprzętu, którego całkowity koszt zakupu poniósł Opiekun.
18. Sprzęt (jednolity – podstawowy), który Uczestnik Klubu musi posiadać, winien być czysty i schludny.
19. Wszelka dodatkowa aktywność sportowa (między innymi: Kadry Polski, Kadry LZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe oraz inne rozgrywki amatorskie) musi być konsultowana ze Sztabem Szkoleniowym.
20. Uczestnik Klubu dobrowolnie podda się karom nałożonym na niego na podstawie postanowień Regulaminu.
21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Klubu. Podczas zajęć sportowych zawodnicy ubezpieczeni są przez na podstawie ubezpieczenia zawartego przez Klub z firmą ubezpieczeniową.

§ 4.Prawa i obowiązki Opiekunów Uczestników Klubu

1. Każdy Opiekun zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz respektowania jego postanowień.
2. Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko Opiekuna zajęć w Klubie jest podpisanie przez Opiekuna Deklaracji Klubowej.
3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi podstawowego jednolitego sprzętu obowiązującego w Klubie (komplet meczowy, koszulka treningowa, dres), w kategoriach wiekowych od U-6 (skrzat) do U-19 (junior) włącznie.
4. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki dziecku/zawodnikowi przed i po treningu oraz Autoryzowanych Rozgrywkach rozgrywanych w Lublinie, w tym zapewnienia dowiezienia i odbioru Uczestnika.
5. Podczas zajęć treningowych Opiekunowie powinni pozostawać poza terenem obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
6. W trakcie zajęć treningowych i Autoryzowanych Rozgrywek Opiekunowie mogą kontaktować się z Uczestnikami Klubu jedynie w wyjątkowych sytuacjach.
7. W trakcie Autoryzowanych Rozgrywek Opiekunowie będą przebywać, w miarę możliwości, na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W przypadku braku trybun Opiekunowie przebywać będą w innej części obiektu sportowego, aby nie zakłócić przebiegu Autoryzowanych Rozgrywek.
8. W trakcie obserwowania zawodów Opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym elektronicznych, jak również korzystania z innych używek.
9. Opiekunowie, tak w trakcie zajęć treningowych jak też Autoryzowanych Rozgrywek – nie mają prawa wstępu na płytę boiska oraz do szatni.
10. Opiekunowie w czasie Autoryzowanych Rozgrywek oraz treningów wewnętrznych winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego prowadzącego zawody i nie obrażać drużyny przeciwnej oraz jej poszczególnych zawodników.
11. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Trenera Koordynatora.
12. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
13. W przypadku zorganizowania przez Sztab Szkoleniowy spotkania z Opiekunami – Opiekunowie dołożą wszelkich starań by w nim uczestniczyć.
14. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania Klubu a nie objętymi zapisami w regulaminie Opiekunowie zgłaszają się indywidualnie do Sztabu Szkoleniowego.
15. Zadatek wpłacony na obóz sportowy nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantującej rezerwację miejsca na obozie.
16. Opiekunowie obowiązani są do uiszczania na rzecz Klubu miesięcznych Składek , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 Regulaminu.
17. W przypadku rezygnacji dziecka z treningów w Klubie, rodzic/Opiekun winien jest powiadomić o tym fakcie trenera prowadzącego rocznik.
18. Klub zobowiązuje się do zapewnienia transportu na mecze w ramach Autoryzowanych Rozgrywek odbywające się w odległości powyżej 30 km od Lublina, w kategoriach wiekowych od U-13 (młodzik) do U-19 (junior) włącznie.
19. Klub zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu piłkarskiego (piłki, akcesoria treningowe) dla Uczestników Klubu.

§ 5.Składki

1. Za uczestnictwo w zajęciach Klubu przez okres 11 miesięcy (sezon), tj. w okresie od sierpnia do czerwca, pobierane są miesięczne Składki. W miesiącu lipcu uczestnicy wpłacają jednorazową opłatę związaną z konserwacją boisk.
2. Składka jest opłatą za zajęcia w Klubie i jej wysokość nie jest zależna od obecności zawodnika na zajęciach.
3. Uczestnik może zostać częściowo zwolniony ze Składki w przypadku absencji chorobowej trwającej ponad 14 dni, jeśli fakt ten zostanie zgłoszony wcześniej do trenera prowadzącego rocznik.
4. Wysokość Składki ustala się corocznie i ogłasza do wiadomości Opiekunów.
5. Składka opłacana jest przez Opiekunów do 10 dnia każdego miesiąca, na konto wskazane przez Klub.
6. W uzasadnionych przypadkach, w odpowiedzi na należycie umotywowany wniosek Opiekuna zgłaszany do trenera prowadzącego, istnieje możliwość obniżenia Składki lub zawieszenia obowiązku opłacania Składki  na wniosek trenera prowadzącego za zgodą Zarządu Klubu, w szczególności w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej Opiekunów i Uczestnika.
7. Zaleganie z wpłatą jednej Składki skutkuje skierowaniem do Opiekuna wezwania do zapłaty.
8. Zaleganie z wpłatą dwóch Składek skutkuje:
1) brakiem możliwości udziału Uczestnika Klubu w Autoryzowanych Rozgrywkach;
2) brakiem możliwości udziału Uczestnika Klubu w treningach Klubu;
3) wykreśleniem Uczestnika Klubu z listy uczestników Klubu.

9. Zastosowanie trybu opisanego w ust. 6 jest również możliwe w sytuacji, gdy zaległość dotyczy jednej Składki, ale poprzednie wpłaty nie były terminowe i wskazują na uporczywe unikanie przez Opiekuna terminowych płatności.
10. Składki będą przeznaczane w całości na działalność statutową MKS „Sygnał” Lublin.
11. Wysokość Składki może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu Uczestników klubu oraz ich Opiekunów w formie obwieszczenia na stronie internetowej Klubu. Nowa wysokość składek nie może zostać wprowadzona wcześniej niż 1 miesiąc przed przekazaniem informacji w tym przedmiocie w trybie opisanym w zdaniu poprzednim.
12. W sytuacji, gdy Opiekun (Opiekunowie) ma w Klubie więcej niż jedno dziecko (Uczestnika), objęte obowiązkiem uiszczania Składek , zmianie ulega wysokość Składki dla drugiego i kolejnych dzieci. Za pierwsze dziecko Opiekun ponosi pełną odpłatność Składki, za drugie dziecko nie większą niż 50 % Składki, za trzecie i następne dzieci nie ponosi żadnej odpłatności. Zmiana Składki dla drugiego dziecka następuje zgodnie z postanowieniami ust. 9.
13. Składki dla uczestników zakwalifikowanych do zajęć w szkółce bramkarskiej Keeperteam ogłaszane są razem z wysokością Składki.

14. Zawodnicy mający za sobą co najmniej dwa pełne występy w drużynie seniorów są zwolnieni z opłat.

§ 6. Nagrody i Kary dla Uczestników

1. Wobec Uczestnika Klubu, który dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, na wniosek trenera prowadzącego lub Zarządu, Klub może zastosować następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) zawieszenie Uczestnika w prawach członka Klubu poprzez pozbawienie możliwości udziałów w Autoryzowanych Rozgrywkach lub treningach i Autoryzowanych Rozgrywkach na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy;
4) wykluczenie Uczestnika z Klubu bez możliwości powrotu do klubu przez okres co najmniej 12 miesięcy.
2. Upomnienie polega na wskazaniu Uczestnikowi nieprawidłowości jego zachowania. Powyższe połączone jest z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.
3. Nagana stanowi pisemną dezaprobatę dla zachowania Uczestnika.
4. Zawieszenie Uczestnika polega na zakazie uczestnictwa w treningach i (lub) Autoryzowanych Rozgrywkach. Zawieszenie następuje na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy.
5. Wykluczenie Uczestnika z Klubu następuje każdorazowo ze wskazaniem okresu, przez który nie może on ubiegać się o powrót do Klubu. Przed ponownym przyjęciem do Klubu Uczestnik złożyć musi wniosek, który podlega weryfikacji Zarządu, który jest uprawniony do warunkowego ponownego przyjęcia Uczestnika, na którego nałożone zostaną jednak dalsze aniżeli przewidziane Regulaminem wymogi.
6. W przypadku uzyskiwania przez Uczestnika słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek Opiekuna, może zostać podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu w prawach Uczestnika Klubu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd Klubu.
7. W przypadku, w którym Opiekun Uczestnika nie przestrzega obowiązków nałożonych na niego Regulaminem i uniemożliwia wykonywanie Sztabowi Szkoleniowemu obowiązków – po uprzednim wezwaniu Opiekuna do zaprzestania niedozwolonych działań – wobec Uczestnika orzec można karę wskazaną w § 6 ust. 1 pkt 3) lub 4).
8. W przypadku wzorowej postawy Uczestnika w trakcie treningów lub Autoryzowanych Rozgrywek, na wniosek Sztabu Szkoleniowego Zarząd Klubu może wyróżnić Uczestnika Klubu poprzez przyznanie mu:
1) pochwały;
2) listu gratulacyjnego;
3) nagrody rzeczowej.

§ 7.Postanowienia Końcowe

1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Klubu przy współpracy ze Sztabem Szkoleniowym.
2. Klub zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu. Opiekunowie oraz Uczestnicy poinformowani zostaną o wprowadzanych zmianach z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018r.

ZAŁĄCZNIK SKŁADKA  (od 01 stycznia 2023r.)

Składka  – 160 zł
Składka za drugie dziecko – 80 zł
Składka za trzecie i kolejne dziecko – bez opłat
Składka dla zawodników zakwalifikowanych do szkółki bramkarskiej – 80 zł

Opłata za konserwację boisk, od dziecka (lipiec) – 50 zł